Nedamet Bildirisi

  /  Nedamet Bildirisi

Dergimizin mütecessis ve de münevver okuyucularına saygıyla duyuruyoruz!
Hamd Âlemlerin Rabbi olan Allah’a mahsustur. O Rahmân ve Rahîmdir. Din gününün sahibidir.

Salat ve selam Allah’ın Resulü Muhammed Mustafa (s.a.v)’nın ve O’nun Âlinin, Ashabının ve Ehl-i Beyti’nin üzerine olsun.

Pişmanız!

Bunca yıl maneviyatımıza ve mukaddesatımıza hücum eden aktör ve faktörlere sessiz kalmış olmanın mahcubiyet ve nedameti ile kuşandık kalemlerimizi. “İman ve şuur” düsturunu unutmuş, amelde ve ilimde geri kalmış olmanın buhranıyla sendeleyen zihinlerimizin, köhnemiş kabiliyetini aksiyoner hale getirmek ümidi ve inancı ile çıkıyoruz yola.

Neslimizin kültürel kodlarına uyum teşkil etmeyen, devşirme idealler ile bu milletin bakiyesinde mevcut olan “hiperaktiflik” mefhumunu maneviyattan uzak meselelerle oyalayan oryantalist, darwinist, feminist, sosyalist, marksist, faşist, siyonist ve İslam’a maddi-manevi savaş açan tüm vandalist düşüncelerden arındırma niyetimizin başına “İlâ-i Kelimetullah” davasını iliştiriyor ve harekete geçiyoruz.
İslam şuuruna, Ehl-i Sünnet itikadına, Ümmet bilincine ve mukaddesat mevcudiyetine savaş açan tüm ideallere, düşüncelere, ekollere ve hepsinden öte; cehalete fikri bir savaş ilan ediyoruz.

İslam’ın vatanperver ve idealist gençleriyle bölüşecek satırlarımız var. “Fikir çürüdü, iş lazım” reçetesini, aksiyon eczanesine sunmak ve üzerimize çökmüş olan atalet zehrini bertaraf etme gayretine girişmek mecburiyetindeyiz.

Bu mecburiyeti, fikir zemininde, sanat perspektifinde ve ilim mertebesinde; müeyyidesi ne olursa olsun, güdeceğiz. Zira biliyoruz ki; Allah korkakları sevmez.

Yalnız O’na kulluk eder, yalnız O’ndan yardım dileriz.

YOLA ÇIKARKEN

Nedamet Dergisi, hiçbir mevcut politik oluşuma ve hiçbir sivil toplum kuruluşuna mensup olmayan, aidiyet hissiyatını yalnızca “Ehl-i Sünnet vel-cemaat” itikadına hasreden, vicdan borcunu ise mezun olduğu İmam-Hatip lisesine karşı duyan, bir avuç genç kadronun fikir ve sanat hareketidir.

Bizler biliyoruz ki; fikirde ve sanatta ihmalkar olmak demek, istikbalimizin istikamet tayinini şaşı bonmorşe aydın müsvettelerine ikram etmek demektir. O aydın müsvetteleri ki; İslâm’ın nurunu inkar edip, gayr-i millicilik hevesiyle -sözde- sanatlarını icra etmektedirler.

Zaman ve zemin artık biz gençlerindir. Çağı anlama mecburiyetimizin yanına, çağı İslam ile yorumlama gayretimizi iliştiyor ve çağı şekillendirme teşebbüsümüzü ikrar ediyoruz. Bu uğurdaki yegâne sponsorumuz, analarımızın hayr duasıdır.

Birincil muhatabımız uykulu İmam-Hatip neslidir. Zira farkındayız ki; İmam-Hatip nesilleri ve hakikat şuuruna talip olan nesiller uyanmadan, necip milletimiz uykusuna devam edecektir.

f
1942 Amsterdam Ave NY (212) 862-3680 chapterone@qodeinteractive.com
Free shipping
for orders over 50%